Bài hát "Dề Đi Mi"

Nhạc: Đình Thậm

Thơ: Nguyễn Truyền

Biểu diễn: Danh hài Hoài Linh

Bình luận

Bạn muốn xem